- Wedstrijd -

Wedstrijdreglement Geels Vijvertje

 

  1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de kleurwedstrijd van het Geels Vijvertje.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door een tekening te maken van een vis op A4 of groter en deze in te kleuren.

  1. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf nu tot zaterdag 28 maart 2020.

  1. Deelnemingsvoorwaarden

Kinderen van 1 t.e.m. 12 kunnen deelnemen aan deze kleurwedstrijd.

Elk kind kan slechts 1 keer deelnemen en dus ook maar 1 tekening indienen.

  1. Wedstrijdverloop

Kinderen van 1 t.e.m. 12 jaar kunnen hun tekening indienen in de winkel van het Geels Vijvertje (Laar 158, 2440 Geel). Deze tekening dient voorzien te zijn van een naam en een telefoonnummer of e-mailadres waarop je gecontacteerd kan worden indien je de wedstrijd wint.

  1. Prijzen

Na de afloop van de wedstrijd worden er door een onschuldige hand twee winnaars gekozen: eentje in de categorie van 1 tot 7 jaar, en eentje in de categorie van 8 tot 12 jaar. Beide winnaars winnen een aquarium.

De winnaars worden telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

  1. Aansprakelijkheid Geels Vijvertje

Het Geels Vijvertje is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Het Geels Vijvertje is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Indien het Geels Vijvertje genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan het Geels Vijvertje hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Het Geels Vijvertje is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Het Geels Vijvertje kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van het Geels Vijvertje in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat het Geels Vijvertje in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de vernaamste verplichtingen onder de wedstijd.

  1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door het Geels Vijvertje verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

  1. Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

Het Geels Vijvertje houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt het Geels Vijvertje zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – van het Geels Vijvertje uit te sluiten.

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met het Geels Vijvertje of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

  1. Het reglement

Door deel te nemen aan wedstrijden van het Geels Vijvertje aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die het Geels Vijvertje in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.